Általános szerzõdési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REDOLA KFT. (Budapest, 1081 Kiss József u. 5. Adószám:14400018-2-42 továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, (továbbiakban: Felek).  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.irodavarazs.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik.

 

1. A Szolgáltatóról

 1.1. A web áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket. A web áruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez igazítani, és ezen túlmenően próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére igyekszünk Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

1.2. A web áruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

 

1.3. Jelen szerződés a weboldalon regisztrált vásárlóinkra vonatkozik. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az irodavarazs.hu weblapon rögzített adatokat biztonságosan kezeljük és ennek érdekében minden szükséges intézkedést megteszünk. A Redola Kft. a technika állása szerint elvárható módon védi az Ön vagy Cége adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás ellen. Ellenben felelősséget nem tud vállalni külső tényezők (vírusok, kémprogramok, egyéb külső tényezők) károkozásáért.

Regisztrációból eredő, a szolgáltató adatvédelmi intézkedésén kívül eső, a jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásból eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

2. Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása

Üzemeltető: REDOLA Kft.

• Székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u.5.
• Telephelye: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162. raktár

• A szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy más hatóság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
• Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba vételi száma: 01-09-902141
• Adószáma: 14400018-2-42
• Pénzforgalmi száma: 11742111-20056694
• Képviselője: Rédl Andrea

• Elérhetőségek: telefon: 361-9395
• E-mail: redola@redola.hu

• Adatkezelési engedély számunk: NAIH-56959/2012

• Nyilvántartásba vételi számunk: 3548/2012

• Ügyfélszolgálat: Jelenleg személyes ügyfélszolgálatot nem tartunk fenn, kollégáink távmunkában otthonukból dolgoznak, ezért az ügyfélszolgálatot telefonon vagy levelezés útján működtetjük.

 

A panaszügyintézés helye az ügyfélszolgálat helyével egybe esik.

 

3. Vásárlóinkról

• 3.1. Web áruházunkban megtalálható bármely áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
• 3.2. Leendő vásárlóinkat kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A regisztrációval vásárlónk tudomásul veszi a ”Vásárlási és szállítási feltételekben” foglaltakat.

4. Vásárlás, megrendelés

4.1. A web áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 4.2. A Felek közötti szerződés a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintással, majd a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Vásárlási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával jön létre.

 4.3. A regisztrációnál lehetőség van egy tetszőleges felhasználónév és jelszó megadására, így a következő bejelentkezésnél, rendelés leadásnál nem szükséges az adatmezőket újra kitölteni. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató elektronikusan rögzíti és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi. A személyes adatok kezelésére szolgáló adatvédelmi szabályzatban felsorolt valamennyi jogával élhet az érintett.

4.4. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik.

4.5. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a Vásárló elképzelését, abban az esetben a Vásárló elállhat a Szerződéstől. A Vásárló abban az esetben is elállhat a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. A Vásárló nem állhat el a Szerződéstől, ha előzetesen írásban tájékoztatást kapott arról, hogy a megrendelt terméket kifejezetten az Ő rendelésére szerezzük be és a megrendelés indítása előtt írásban megerősítette vásárlási szándékát és a szállítási határidőt elfogadta. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben mindent megteszünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk.

4.6. Vásárlónk megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg írásbeli tájékoztatót is kap a Korm.r. által előírt 2.§-a szerinti kötelező tartalommal. Az írásbeli tájékoztató tartalmazza a vállalkozásazonosításra alkalmas adatai mellett, a kiválasztott termék lényeges jellemzőit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási illetve postaköltségét, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeit, illetve a fizetési-, és egyéb szerződési-, feltételekről, továbbá az elállás jogáról.

4.7. A magyar kormány "Árstop" döntése alapján az általunk forgalmazott termékek közül kettő árát a rendelkezés végéig 2021.október 15-ei áron tartjuk, de kizárólag magánszemélyként regisztrált megrendelőink részére, akik A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint Fogyasztónak minősülnek. Fogyasztónak minősülő vásárlóink részére ennek a két terméknek a maximálisan vásárolható mennyiségét szabályoztuk. A webáruházba történő regisztráció során nyilatkozni kell arról, hogy a magányszemélyként vagy cégként történik a regisztráció. Webáruházunk ez alapján a kosárba tett "árstoppos" termék árát céges vásárló esetén a versenypiaci árra korrigálja. 

Céges partnereink részére mennyiségi korlátozás nincs.

 

 5. Jogi és e-környezet

• 5.1. Web áruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza. Webáruházunk adatkezelési irányelveit a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  szabályozza.

 

6. Árak

• 6.1. Web áruházunkban feltüntetett valamely szolgáltatásunk kizárólag akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkező esetben annak igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell vásárlónknak megfizetni.

6.2. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával, mind a termékek, mind a szolgáltatás díjaival kapcsolatban. Egyedi beállított ár esetén a Szolgáltató az árat, ha egyéb szerződés nem köti egyoldalúan módosíthatja. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a web áruházban online megjelennek.

6.3.  A közölt árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák, a kosár tartalmának megjelenítésére kattintva, a nettó és a bruttó ár is külön feltüntetésre kerül. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

6.4. A közölt árak a házhozszállítás költségeit nem tartalmazzák. További szállítási feltételeket lásd a 8. Házhozszállítás feltételei és díjai pontban, vagy a web áruház Vásárlási és szállítási feltételek alatt.

6.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

7. Fizetési feltételek

7.1. Természetes személy, Fogyasztó esetén: Amennyiben a szállítási cím budapesti és a a Vásárló magánszemély a szállításkor készpénzben fizethet. Kivétel, ha a terméket a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítanak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabnak. Ilyen esetben a Szolgáltató előleget vagy teljes előrefizetést kérhet.

7.2. Jogi személy esetén, Céges vásárlóink esetén: Az első vásárlásnál is lehet kérni átutalásos számlát. Ezt az igényt pénzügyünk bírálja el, és fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben ezt a kérelmet elutasítsa. Ezt minden esetben szállítás előtt közöljük az elutasított kérelmezővel, ilyenkor készpénzes, vagy előre utalásos fizetési móddal tudjuk teljesíteni a megrendelést.  Minden termékre, amit átutalásos számlával értékesítünk, tulajdonjog fenntartással adunk el, amit a számlán a láblécbe közlünk is (az átvett termékek a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik).

7.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nagyobb összegű megrendelés, vagy egyéni specifikációjú termék gyártása esetén előleget kérjen.

7.4. Amennyiben egy Vásárlónak lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetési móddal szolgálja ki a Szolgáltató. A Szolgáltató fenntartja, a Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül előzetes értesítés után átutalásos fizetési módot készpénzes módra változtasson.

7.5. Késedelmes fizetés esetén Vásárló jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

7.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fentieket a Vásárlóval egyeztetve egyénileg módosítsa.

 

8. Házhozszállítás feltételei és díjai

8.1. A szállítás feltételeit, és díjazását a Vásárlási és szállítási feltételekben határozzuk meg és mindenkor az ott található díjak a mérvadóak. Amennyiben a megrendelés értéke eléri a díjmentes szállítás értékhatárt, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés több részletben történő kiszállítása is díjmentes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 200 kg-nál magasabb össztömegű megrendelések vidéki kiszállításának díját a Megrendelővel egyeztesse, mert az ekkora súlyú megrendelésekre egyedi szállítási költségek számítandók. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy ha nagy mennyiség törékeny, vagy épségben nehezen leszállítható árura érkezik megrendelés vidéki szállítási címmel, akkor arról a megrendelővel egyeztessen és a rendelés teljesítésétől visszalépjen.(pl. üveges ásványvíz)

8.2. A regisztráció esetén rosszul megadott specifikációk: szállítási cím, vagy rosszul megadott szállítási idő intervallum, nem tartózkodik a szállítási helyen olyan személy, aki bélyegzővel és aláírási joggal rendelkezik, kaputelefonon nincs jelzés, esetleg nem működik. Továbbá az elérhetőségi telefonszámon nem elérhető a Vásárló, esetlegesen nem megközelíthető szállítási cím, amit előre a Vásárló nem közölt: engedélyköteles útvonalak, egyéb okból a szállító gépjármű által nem megközelíthető szállítási cím; esetekben a kiszállítást teljesíttetnek vesszük és a szállítási díjat kiszámlázzuk.  A díjmentes kiszállítás egyszeri szállításra értendő, így amennyiben a fenti okok miatt kell a szállítást megismételni a Szolgáltató a Vásárlási és szállítási feltételekben meghatározott szállítási díjat számíthat fel. Abban az esetben, ha a Vásárló hibája miatt hiúsul meg a szállítás, másodjára budapesti szállítás esetében a mindenkori budapesti szállítás díját számoljuk fel, vidék esetében a vidéki szállítási díjat számolunk fel.

8.3. Meghatározott időpontra, órára megadva történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

8.4. A Vásárló a megrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

8.5. A szállítási határidők tájékoztató jellegűek, eltérés esetén anyagi felelősséget nem vállalunk. A visszaigazolásban vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk Vásárlóinkat, előreutalás esetén részére a már megfizetett összeget visszatérítjük. Futárszolgálatokkal történő kiszállítások időpontjai nem áll módunkban befolyásolni, azokról a futárszolgálatoknál lehet érdeklődni.

8.6. Amennyiben Vásárló az általa megrendelt termékeket nem veszi át a szállítás időpontjában, vagy második szállítási próbálkozásra se tudjuk átadni az árut, abban az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Vásárló pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Vásárló köteles az áru visszaszállításának vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére. 

 

 

9. Jótállás, kellékszavatosság, Garancia 

 

 

2021. január 1-től módosul az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.

A Kormányrendeletben foglalt jótállás jogosultja kizárólag

 fogyasztó lehet.

 

Fogyasztó fogalma: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában, az értelmező rendelkezések között határozza meg a fogyasztó fogalmát. Eszerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

 

1. A jótállási idő „sávossá” válik a termék árától függően

 

2021. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet.

 

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik a termékre.

 

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év jótállás vonatkozik a termékre. 

 

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

 

 

Mely termékekre vonatkozik kötelező jótállás 2021. január 1-jétől? (forrás:www.fogyasztovedelm.hu)

 

A kötelező jótállás alá tartozó termékek :

 • háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 • villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 • gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 • motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 • motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 • legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 • egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 • közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 • motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 • gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 • gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 • gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 • világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 • biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 • elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 • híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 • információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 • irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 • írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 • optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 • hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 • órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 • bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 • mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 • lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 • sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök      10 000 Ft eladási ár felett;
 • villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 • nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek    50 000 Ft eladási ár felett;
 • az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

A kötelező jótállás alá tartozó termékek közé tartozik 2021. január 1-jétől továbbá:

 • nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
 • árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtási redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
 • kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
 • garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
 • zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
 • napkollektor, napelem rendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 • játék hoverboard, játék e-roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
 • külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

 

 

 

 

 A Szolgáltató termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

 A jótállás időtartama (a jótállási idő): a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az összeszerelést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az összeszerelés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 • elemi kár, természeti csapás okozta

 

  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy cserélt kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (összeszereléstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

  

KELLÉKSZAVATOSSÁG

 Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztó esetén az átvétel napjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényét azokért a hibákért melyek a termék átadásának időpontjában már léteztek. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén az elévülési határidő 1 év, melyet szintén az átadás napjától kell számítani.

 Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató saját költségére kijavíthatja v agy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél a kellékszavatossági igényét?

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.( Nem Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén 1 év)

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Az Ügyfél Redola Kft. szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 Az Ügyfél kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számla bemutatásával. A Szolgáltató a szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani, és saját példányát 3 évig megőrizni.

 Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni az Ügyfelet.

Telefon:  +36 (1) 361-9395 
Internet (webcím): www.irodavarazs.hu
E-mail: redola@redola.hu

 

10. Vásárló elállási joga

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Fogyasztónak minősül a 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerint az a természetes személy, aki kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Az elállási jog kizárólag a Fogyasztót illeti meg.

 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 • Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 •  
 • Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
  • élelmiszerek illetve természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) vissza nem szolgáltatható termékek (pl. talpbetét, fogkefe )
 • A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14. napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.
 • Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
 • Ha postai úton, vagy futárszolgálattal küldi vissza a csomagot a kibontást legalább 2 alkalmazott végzi jegyzőkönyv felvétele mellett. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.
 • A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén, de mindenképpen írásban (akár a letölthető elállási nyilatkozat segítségével).
 •  Nem természetes személy - jogi személy - megrendelő esetén a tévesen rendelt termékek visszaküldése esetén 10 % visszaáruzási költséget számíthatunk fel. A tévesen rendelet és visszaküldött terméknek az eredeti csomagolásban éppen és sértetlenül kell visszaérkeznie. A hibás termékre természetesen ez nem vonatkozik.

 

Székhely szerinti békéltető testület levelezési címe: 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma:    (1) 488-2131   Fax száma: (1) 488-2186

 

11. Az e-szerződésről

11.1. Az e-szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a nyelve a magyar.
A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Vásárlóinknak. A folyamatot a Vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően Vásárlóinknak lehetősége nyílik az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. Vásárlónk által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés általunk történő – nem az automatikus, hanem a részletekben egyeztettet - visszaigazolása Vásárló partnerünkhöz általa hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, partnerünk mentesül az ajánlati kötöttség alól.

11.2. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

12. Szerzői jogok, adatvédelem

12.1. A web áruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

12.2. Webáruházunk adatkezelési irányelveit a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  szabályozza. A Vásárló személyes adatainak kezelésekor az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint járunk el.

 

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 

Budapest, 2022.11.01.